jueves, 26 de enero de 2017

A montaña pariu un rato

Unha Conferencia de Presidentes (como así se deu en chamar ao cumio autonómico creado no ano 2004) como a celebrada recentemente (17 e 18 de xaneiro) na que (por razóns políticas) non participan nin o lehendakari de Euskadi (I. Urkullu) nin o president da Generalitat de Catalunya (C. Puigdemont) nace de seu moi, pero moi devalada. Moito mais se temos en conta que é a primeira vez, dende que existe esta institución, que tal cousa sucede. Unhas ausencias claves dado que un dos temas centrais a tratar era “o novo modelo de financiamento autonómico”. Novo modelo que, a ninguén se lle escapa, resultará inviable de implementar se non conta co apoio, ou cando menos o beneplácito de Catalunya e Euskadi, por razóns obvias. Dúas comunidades que, ademais do peso histórico coñecido, copan o 25% da demanda global española, achegan o 22% dos ingresos fiscais e acollen o 16,5% da poboación residente no estado español.
Resulta, xa que logo, dunha enorme irresponsabilidade tanto por parte do Presidente do actual goberno español (M. Rajoy) como do seu partido (PP) o dar validez política a unha conferencia con tales ausencias. Unhas ausencias que, por outra parte, deberían ter sido suficientes para que o PSOE invalidara a mesma. Gran responsabilidade, por parte de ambos os dous, se temos en conta que dende o ano 2012 no se celebraba tal conferencia: os tempos, é ben certo, están cambiando e a falta dunha maioría absoluta está obrigando ao PP a mudar as formas e os escenarios. Nembargantes, aínda persisten moitos tics autoritarios e centralistas: lévano no sangue.
Unha conferencia que nacía condicionada por varios feitos destacados pero con un fío común: as novas regras fiscais que a lombos da gran crise impuxeron os distintos poderes públicos europeos e españois. Unha regras fiscais que teñen como norte e guía a austeridade compulsiva –un auténtico austericidio-. Un rigor fiscal imposto a nivel europeo (Pacto de Estabilidad y Crecimiento) que en España adoptou a forma dun mandato constitucional (Reforma artigo 135 Constitución España, 27 setembro 2011) que posteriormente  foi convertido en lei (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). Pero cunha aplicación claramente asimétrica e discriminatoria en prexuízo das comunidades autónomas e os concellos a pesar de que estas soportan o 65% do gasto público. Velaí os enormes condicionantes –auténticas camisas de forza- que, hoxe por hoxe, practicamente impiden en España a operatividade de calquera conferencia de Presidentes que queira tratar temas financeiros e fiscais ao atacar a soberanía das autonomías e os concellos.
Unhas regras fiscais que como demostran as evidencias son apoiadas e defendidas pola gran coalición PP/PSOE –velaí, por caso, o recente acordo entre ambos os dous partidos sobre o teito do gasto-. Como era previsible, dada a conxuntura política que estamos a vivir, a sombra do gran pacto PP/PSOE planeou, en todo momento, sobre este cumio de presidentes freando as expectativas. Algo que confirmaron tanto a pouca atención mediática que tivo –xa se sabe que intereses defenden a maioría dos medios- como a escasa importancia real e práctica dos acordos tomados.
Así e en relación ao que debera ser o tema central, o financiamento autonómico, o máximo que se conseguiu foi un forzado acordo para cambiar o actual sistema por un novo sistema de financiamento, sen concretar, que deberá entrar en vigor no ano 2018. Un acordo para cuxa materialización “porase en marcha unha comisión de expertos encargada de formular un novo modelo de financiamento autonómico” (sic.). Un acordo aceptado a regañadentes polo goberno español (PP) e que, unha vez mais, contou inicialmente coa oposición do presidente da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijoo quen novamente –ai están as hemerotecas para comprobalo- aliñouse coas posturas mais centralistas do seu partido (PP) esquecendo as súas responsabilidades como presidente dunha comunidade autónoma histórica pero deficientemente financiada.
Un acordo que na súa materialización, non faltaba mais, deberá de axustarse ao dogma neoliberal do axuste fiscal, algo que apoian os dous grandes partidos estatais (PP e PSOE: velaí o seu acordo, xa citado, sobre o teito do gasto), polo que só cabe agardar un magro resultado.
Un acordo, xa que logo, claramente insatisfactorio que non resolve, nin de lonxe, os problemas crónicos do sistema español de financiamento autonómico. Un sistema que, para a súa definitiva e sólida configuración, precisa dun diálogo profundo, continuado e serio entre a Administración Central e as Administracións Autonómicas. Diálogo que, como podemos ver, escasea: mentres nos estados europeos da nosa contorna (Alemaña, Italia …) as administracións publicas celebran varias xuntanzas anuais para tratar os temas financeiros que lle afectan conxuntamente, en España levábamos catro anos sen que se celebrara xuntanza ningunha. En relación a este relevante aspecto o máximo que se conseguiu nesta nova conferencia foi que de agora en diante se xunten mais, unha vez ao ano (!).
O tempo dirá para que serviu esta Conferencia de Presidentes, pero as evidencias non convidan ao optimismo, nin moito menos. Máis ben dan para pensar que “a montaña pariu un rato”.
As evidencias non convidan a optimismo porque a día de hoxe, e como xa subliñara dende as páxinas deste diario, o sistema español de financiamento autonómico continúa a agochar problemas moi serios. “Uns xa bastante antigos (modelo dual asimétrico, escasa responsabilidade fiscal, deseño institucional deficiente) e outros mais actuais (negociación bilateral, cotas de investimento do Estado, ausencia de discurso político integrador). Mais estes problemas xa estaban ou subxacían nos entresixos do sistema” (X. Álvarez Corbacho: “Crise no financiamento autonómico”). Un sistema que permite que as CCAA de réxime foral teñan, segundo algúns cálculos moi fiables, entre un 40% e un 60% mais de recursos fiscais per cápita que as comunidades de réxime común (Instituto de Estudos Fiscais: “Informe para a reforma do sistema de financiamento autonómico”)
Un sistema, xa que logo, que aínda segue precisando dunha fonda revisión ou reforma. Unha reforma que logo da citada Conferencia de Presidentes continua pendente…, e todo parece indicar que continuará por bastante tempo.

Manoel Barbeitos

jueves, 19 de enero de 2017

DATOS BÁSICOS PARA EL DEBATE SOBRE LA ENERGÍA ELÉCTRICA     Las fuentes primarias.-
Todo tipo de energía tiene su base en alguna fuente primaria y solo después de alguna transformación, o transformaciones, está en condiciones de prestar un trabajo útil. El número de fuentes es bastante reducido, aún más reducido el que los humanos utilizamos de forma masiva para producir electricidad. Sigue una lista exhaustiva.
Clásicas o agotables. Por orden de años de reservas disponibles con la tecnología de hoy:
Carbón. Gas. Petróleo. Nuclear.
Renovables o permanentes. Por orden de importancia de uso:
Eólica. Hidráulica. Solar. Biomasa. Mareomotriz. Geotérmica.
Aún cuando en puridad casi todas, menos la geotérmica, ellas podrían considerarse una sola fuente, la solar, con distintas formas de manifestarse.
La seguridad de suministro y la geografía.-
Evidentemente las renovables están disponibles en la totalidad de los continentes y naciones, en distinto grado, ya que hay países sin mar y las manifestaciones geotérmicas importantes están muy localizadas, pero la solar y la eólica tienen presencia universal, la hidráulica está muy ampliamente extendida, tanto en lo que se refiere a las grandes centrales como, sobre todo, en las llamadas mini-hidráulicas. En contra de lo que se sostiene, en especial por los grupos ecologistas, la capacidad de nuevas regulaciones del agua que aportan las precipitaciones naturales aún es amplia, incluyendo en España y Galicia.
Las clásicas tienen una geografía mucho más restringida.
Las reservas de carbón conocidas y explotables garantizan el suministro para más de 200 años a buen precio, en caso de necesidad la cifra se puede ampliar hasta más de 500 años, a precios algo más altos, el carbón está presente y accesible en todos los continentes, salvo en América del sur donde las reservas conocidas son escasas. Incluso en Europa y España, el problema no es la existencia de reservas, el principal problema son los costes de explotación y la calidad, debido sobre todo a las lógicas condiciones laborales propias de países desarrollados y la también lógica estricta legislación ambiental.
Las reservas de petróleo contrastadas y explotables a precio razonable permiten garantizar el suministro durante los próximos 50 ó 60 años. Hoy son unos 50 los países que pueden producir un millón toneladas de petróleo al año y, de ellos, 25 están en condiciones de producir más de 10 millones. La distribución de reservas y capacidad de producción del gas natural es algo más amplia. Pero la producción y distribución de la mayor parte de los hidrocarburos está en manos de 7 a 9 grandes multinacionales.
Los depósitos disponibles de uranio garantizan el suministro por 30 ó 40 años. El uso de los stocks militares y el reciclado del combustible ya quemado en centrales nucleares, alargarían el plazo hasta 20 años más, eso sí incrementando radicalmente el precio. Las reservas mineras de uranio en cantidades apreciables y a precio razonable se concentran en 6 ó 7 países, la producción minera de los 5 principales está en manos de una sola empresa. Respecto al reciclado del combustible solo 6 países o federaciones cuentan con instalaciones adecuadas (Federación Rusa, China, Francia, Reino Unido, India y Japón), otros 2, o, 3 países estarían en condiciones de tener este tipo de instalaciones a corto plazo.
Así pues, si tenemos una ecuación en la que la garantía de suministro está en función directa de las posibilidades de acceso, tanto en lo que se refiere a las cantidades existentes a precios razonables, como a los posibles suministradores y/o controladores del mercado, solo el carbón y las renovables merecerían el apelativo de seguras, desde ese punto de vista.
Precios, costes y tecnologías.-
Como el tema tiene demasiadas variables es necesario simplificar y tomar alguna referencia concreta, aquí tomaremos el modelo tecnológico español.
Fuente
Inversión
Costes fijos
 explotación
Costes variables
Seguridad suministro
Horas /año
teóricas
Carbón
Baja
Medios
Medios
Alta
6000/7000
Gas ciclo combinado
Media
Bajos
Medios/altos
Alta
6000/7000
Gas ciclo simple
Media
Medios
Altos
Alta
>3000
Nuclear
Muy alta
Altos
Muy bajos
Media
6000/8000
Hidráulica c/regulación
Muy alta
Medios
Muy bajos
Alta
1500/2500
Hidráulica fluyente
Altos
Medios
Muy bajos
Intermitente
<2000
Eólica
Altos
Bajos
Casi cero
Intermitente
2000/2500
Solar
Muy alta
Muy altos
Casi cero
Intermitente
2000


Para completar el esquema, es necesario contemplar dos fuentes (discutibles como primarias) que actúan como complementarias. El fuel, que mejora la seguridad y flexibilidad del sistema, y el bombeo que es imprescindible para funcionar, de forma coordinada, con el parque nuclear y los dispersos e imprevisibles parques eólico y solar.
 Fuente
Inversión
Costes fijos explotación
Costes variables
Seguridad suministro
Horas /año
teóricas
Fuel
Media
Altos
Muy altos
Alta
500/600
Bombeo
Elevada
Medios
Muy altos
Intermitente
<1000


Otros condicionantes.-
Evidentemente el primero a considerar es el de los impactos medioambientales. El estudio de estos exige al menos dos entradas, la primera la probabilidad de que se produzca un impacto fuerte, y la otra la posible gravedad e irreversibilidad de ese impacto.
El carbón produce con toda probabilidad CO2, NOx y SO2, con importante impacto a largo plazo, si bien las consecuencias más graves pueden moderarse o corregirse, aún cuando sea a cambio de un moderado esfuerzo económico mantenido en el tiempo. El gas y el fuel producen unos impactos similares, aún cuando en menor medida. En el caso de la fuente nuclear, la historia, en especial la más próxima, nos demuestra que aún cuando la probabilidad no es muy elevada, sus consecuencias son desastrosas y de difícil reversibilidad.
De todas las renovables, la única que puede dar un accidente grave es la gran hidráulica, aún cuando no abundan los ejemplos históricos. Los impactos más claros son los paisajísticos y los que se producen durante la fase de producción de los equipos, nunca graves y siempre reversibles.
Otro condicionante importante es el de la capacidad de regulación para hacer viable el conjunto del sistema. La regulación primaria, que permite la corrección de los desequilibrios del sistema, en su variable de potencia disponible, en pocos segundos, solo es posible en alguna de las tecnologías que hacen girar los alternadores. La secundaría, con la que corrige la frecuencia, exige que exista disponibilidad de reserva de potencia de las máquinas y debe actuar en algunos minutos. Aún serían necesarias otras capacidades de regulación a plazos diferentes. Pero son las anteriores las que condicionan el equilibrio y viabilidad técnica del sistema, es en ese punto donde todas las renovables, con excepción de la hidráulica, tienen su talón de Aquiles, las variables, viento e insolación, no son estables y en consecuencia permanentemente introducen factores de desequilibrio. El ciclo combinado tampoco permite la regulación primaria debido a los específicos ritmos de funcionamiento.
Visto todo lo anterior, la apuesta por las energías renovables exige la existencia de una capacidad de bombeo suficiente y creciente, según se vaya incrementando la aportación de estas. El porcentaje adecuado de bombeo debe de situarse cerca del 10 al 15 % de la suma de potencia eólica y solar instalada. La apuesta ecológica por las energías renovables es incompatible con la oposición a la construcción de nuevos embalses, y no hablamos de una necesidad menor, hablamos de 3000 o 4000 Mw a instalar a medio plazo (el equivalente a 4 grandes centrales nucleares).
Nuevas tecnologías.-
Por parte de cada uno de los grupos de presión y las empresas que operan y apuestan las distintas fuentes, se nos hace llegar a los ciudadanos las noticias que más les convienen a sus correspondientes intereses. Los gobiernos hacen lo mismo respecto a sus apuestas con los fondos públicos.
Por ejemplo, los gobiernos periódicamente hacen circular noticias sobre la fuente nuclear de fusión, dando a entender que nos encontramos ante la solución definitiva. El proyecto de referencia es el ITER del que son o fueron socios: Unión Europea (UE), Rusia, Estados Unidos, Canadá, Corea del sur, China (desde 2003), India y Japón. La central experimental se construirá en el sur de Francia, tiene una sede administrativa y técnica en España y no tendrá resultados para trasladar al campo comercial antes de 2030 o 2040. Pero como el gasto se mide en docenas de miles de millones de €, los gobiernos se ven obligados a dar esperanza e imagen cada poco tiempo.
Las empresas y grupos que mantienen la apuesta por la fisión, hacen llegar a los medios de comunicación, incluidas las revistas más especializadas y serias, noticias sobre el avance en la seguridad intrínseca de los reactores, la transmutación de los residuos radiactivos más peligrosos y de larguísima vida, en otros de vida corta y mucho menos radiactivos, o nuevos tipos de reactores capaces de funcionar con nuevas fuentes diferentes y mucho más abundantes que el Uranio (p/e el Torio). Pero lo cierto es que el primer reactor comercial de nuevo tipo está por construir, y que el medio más seguro para mantener bajo control los residuos de alta actividad y larga vida sigue siendo el enterramiento en formaciones geológicas estables y profundas. Por cierto, hicieron bien su trabajo y, hasta que el problema de Japón lo ha vuelto a poner de manifiesto, convencieron de las bondades de la energía nuclear de fisión a buena parte de la opinión pública, pasando a segundo o tercer plano los sucesos de Chernobyl o de la Three Mile Island.
Además esos mismos grupos hacen publicar noticias y estudios sobre la amenaza del cambio climático, inminente según ellos, y la contribución a ese cambio de los combustibles competidores hidrocarburos y carbón, este de forma especial. A su vez, grupos y empresas con apuestas en el carbón, comunican los avances en el lavado del carbón para eliminar óxidos de azufre y nitrógeno; y las tecnologías de secuestro del CO2, que evitaran su aportación al cambio climático. Etc., etc.
En las fuentes renovables también se desarrollan nuevas posibilidades tecnológicas, tanto por parte de los centros de investigación públicos, como por grandes empresas, y lo más importante también por PYMES. La aparición de nuevos ingenios para obtener energía del mar tanto de los fenómenos mecánicos (mareas, olas, vientos) como térmicos (la diferencia de temperatura entre la superficie y grandes profundidades), las mejoras de costes en los captadores de energía solar y de los rendimientos de cada unidad eólica, son noticias que solo suelen aparecer en los medios especializados, porque muchos de los actores solo tienen escala local, lo que choca con la implantada cultura de grandes corporaciones que administran desde siempre la producción y distribución de la energía.
 Todos los actores demandan fondos públicos para su I + D + i, ya que en contra de lo que se sostiene en todos los ámbitos de opinión, en el tema de la energía no existe libertad mercado, debido a los oligopolios existentes en especial en las fuentes clásicas, con efectos solo moderados, muy modestamente, por la intervención de los gobiernos y otros actores públicos como la UE.
A modo de conclusión.-
Los ciudadanos, incluidos los más radicalmente ecologistas, nunca perdonarían a un gobierno que les impusiera restricciones a su consumo eléctrico. Así pues la garantía de suministro es, inapelablemente, la primera condición a cubrir a la hora de diseñar el parque de generación eléctrico para un país desarrollado. El precio es solo el segundo factor a considerar, quizá al mismo nivel que el impacto medioambiental a largo plazo, hoy incluso por delante de él.
En consecuencia el “mix” de generación que se elija, para España y muy probablemente para cualquier país desarrollado, debería atender a los siguientes criterios:
• Respetar los requerimientos de fiabilidad del sistema.
• Utilizar todos los tipos de combustibles y fuentes.
• Obtener un nivel de emisiones lo más reducido posible.
• Integrar la mayor cantidad de renovables posible en el sistema.
Respecto a este último punto, como síntesis, se puede decir que la mayor o menor integración de las energías renovables en el sistema depende de su capacidad para asimilarse al comportamiento de los generadores síncronos gestionables; en la medida en la que no lo sean, existirá un límite técnico a la potencia que puede estar en cada momento en servicio. Ya hemos apuntado más atrás que la eólica y la solar no son gestionables, por definición, lo que limita su “peso” y exige importantes instalaciones auxiliares, de bombeo, si se quiere avanzar en su implantación y crecimiento.
2011
Isidoro Gracia