lunes, 21 de agosto de 2017

Galiza: o franquismo e a democracia

Está demostrado sobradamente que o chamado franquismo -réxime presidido por Franco (1939-1975)- foi unha das ditaduras máis crueis e sanguinarias do século XX. Un período que, como tal, debera ser refugado con rotundidade por todos os demócratas galegos e españois ao tempo que estes terían que impedir, por razóns democráticas, calquera intento xa non de repetila, senón incluso de alabala ou glorificala. Como sucede en Alemaña coa ditadura nazi (Hitler), en Italia co ditadura fascista (Mussolini) e incluso en Cambodja coa ditadura dos jemeres vermellos (Pol Pot). Ditaduras que, como a franquista, provocaron auténticos xenocidios nos seus respectivos países.

Desgraciadamente en Galiza, por caso, ese refugo non sucede e estes días temos unha proba máis do sinalado. Que a propiedade e o destino do Pazo de Meirás sexa hoxe obxecto de controversia non é máis que un terrible signo de como a democracia é aínda moi feble, moi deficitaria. Que ese inmoble, expropiado manu militari aos seus auténticos donos, aínda siga sendo propiedade da familia dun dos ditadores máis crueis e sanguinarios do século XX e, aínda máis, que sexa administrado por unha Fundación fascista ("Franco non fusilou a ninguén nin dictou condeas a morte") que leva o seu nome é moi moi mal sinal para os demócratas galegos que somos a inmensa maioría.

Pero que todo iso suceda mentres os representantes do actual goberno galego, a Xunta de Galicia, buscan desculparse dicindo "que non ten competencias para actuar" acentúa a gravidade e vén confirmar o anteriormente sinalado sobre o déficit democrático en Galiza. Porque diante desta resposta da Xunta de Galiza cabe preguntarse: se o actual goberno galego (PP) non é quen de loitar políticamente contra o franquismo cabe cualificalo como un auténtico goberno democrático, un goberno dirixido por demócratas? Ou o que realmente sucede é que non quere facelo por non molestar a moitas das súas bases e non remover a súa historia? Como pode gobernar tranquilamente sabendo que en Galiza aínda hai numerosas iconas por todo o territorio galego que lexitiman e enxalzan a ditadura franquista e os seus crimes?

Porque o Pazo de Meirás non é máis que o buque insignia de toda unha insultante colección de iconas franquistas que aínda permanecen en Galiza. Como ten ben documentado a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) existen en Galiza demasiados símbolos da ditadura franquista -rúas cos nomes de destacados franquistas tales como General Mola, General Sanjurjo, Coronel Tejero, cruces e outros símbolos franquistas incluso en fachadas de igrexas e edificios públicos, retratos do ditador en despachos de representantes políticos locais que chegan a facer ostentación de tal simboloxía...- como para non se preguntar como é posible que isto aínda este sucedendo. Como unha democracia pode aceptalo? Como non actúa o goberno galego na retirada definitiva de tal simboloxía?

Para calquera cidadán europeo (alemán, italiano, francés...) que non coñeza a recente historia de Galiza e España isto pareceralle inaudito. Pero ten a súa explicación, que non xustificación. Baste con lembrar a historia política de Galiza dende que hai autonomía e como a maior parte deste tempo estivo gobernada por un partido conservador (PP) que ten unha matriz claramente franquista. Porque se lembramos tanto as orixes como a filosofía política que defende o Partido Popular (PP) seguramente entendamos as súas reticencias, cando non negativas claras, a condenar o franquismo e os seus crimes e a reparar a memoria das súas vítimas.

O Partido Popular foi creado no ano 1976, sendo os seus fundadores toda unha cuadrilla de ex ministros franquistas que xamais renegaron nin do seu pasado nin da súa ideoloxía claramente fascistas. Basta facer memoria e lembrar o sinistro listado de políticos fundadores do Partido Popular (PP) para confirmar o carácter franquista do mesmo: Manuel Fraga Iribarne, Gonzalo Fernández de la Mora, Laureano Lopez Rodo, Cruz Martines Esteruelas, Licinio de la Fuente, Gregorio Lopez Bravo, Enrique Torres de Carranza.... son algúns dos nomes máis famosos entre os fundadores dese partido. Nomes que tiñan en común tanto o seu pasado franquista (ex ministros) coma a súa indiscutible adhesión a tal ideario fascista e a defensa do realizado pola ditadura da que formaron parte. Con tales vimbios, como se podía esperar que este partido (PP) asumise os crimes perpetrados pola ditadura franquista, recuperase a auténtica memoria histórica e fixese xustiza coas vítimas daquela?

Para máis inxudia, en Galiza e durante 15 anos (1990-2005) estivo á fronte da Xunta de Galiza o citado Manuel Fraga Iribarne, fundador de tal partido (PP). Un político que fora ministro de Franco -ocupou o Ministerio de Información e Turismo entre 1962 e 1969, período no que tivo lugar o fusilamento de Julian Grimau (1963)- e do goberno de Arias Navarro -Ministro do Interior e Vicepresidente do Goberno durante cuxo mandato (1975-76) se produciron os lamentables sucesos de Vitoria e Montejurra (1976) con mortes de civís habidas pola acción da policía e a garda civil-. A presenza de Manuel Fraga, que nunca renegou do seu pasado franquista e que sempre declarou a súa admiración e respecto polo ditador, á fronte da Xunta de Galiza marcou e segue marcando o modus vivendi político de Galiza.

Alguén imaxina como sería hoxe en día a Renania-Westfalia se Joseph Goebbels -Ministro para a Ilustración pública e a Propaganda de A. Hitler- fose o seu Presidente, por caso logo da Segunda Guerra Mundial? Ou como sería por caso a Toscana con Giovanni Gentile -Ministro de Instrución Pública de B. Mussolini- de Xefe de Goberno na democracia? Pois o que non foi posible nin en Alemaña nin en Italia, con fortuna para estes estados e esas comunidades, si foi posible en España, en Galiza onde un político da mesma natureza que os anteriormente citados gobernou durante 15 anos.

Nada que dicir da lexitimidade democrática dos gobernos galegos presididos por M. Fraga Iribarne, pero si subliñar que esta presenza supuxo, e supón, que moitos dos mitos e as iconas do franquismo sigan aínda moi presentes en Galiza. Algo que representa un enorme déficit democrático. Como por caso pode suceder que o goberno galego diga que non é quen de expulsar os Franco do Pazo de Meirás e devolver esa inmoble a cidadanía? Como este goberno non ten como obxectivo retirar todas as iconas franquistas que aínda existen en Galiza e que supoñen unha auténtica aldraxe para a democracia e tódolos demócratas galegos?

A explicación é moi sinxela e xa fixemos referencia a mesma: falta de vontade política. Ademais, se repasamos as hemerotecas, veremos como o PP, en Galiza e en España, opúxose sempre a calquera iniciativa que levara explícita ou implícita a condena real do franquismo e os seus crimes. Aínda hoxe se nega, tanto en Galiza como en España, a recoñecer a auténtica historia, a cualificar o réxime franquista como o que realmente foi, unha ditadura sanguinaria. Négase así a reparar a memoria e o bo nome das vítimas do terror, daqueles miles de galegos/as que morreron loitando -cando non foron simplemente asasinados como por caso numerosos representantes locais e líderes sindicais- en defensa da democracia e a legalidade en Galiza. A memoria e bo nome de miles de mulleres violadas e asasinadas cunha crueldade infinita. A memoria de dirixentes políticos ilustres como Alexandre Bóveda, e moitos outros que sería prolífico citar pero que me merecen igual respecto, sentenciados a morte e asasinados polos franquistas.

Neste marco político non son cribles as declaracións dos responsables da Xunta de Galiza (PP) de que non teñen competencias para recuperar o Pazo de Meirás. A realidade é que os dirixentes do partido máis corrupto de Europa (PP) que ao tempo tivo como matriz o franquismo non quere remover a historia porque sería quedar espidos de credenciais democráticas. Por iso mesmo non cabe agardar que se faga xustiza coas vítimas da ditadura franquista e se recupere a auténtica historia mentres este partido (PP) goberne en Galiza, como en España. O cal non quere dicir que os/as demócratas galegos/as non debamos seguir loitando pola xustiza e a verdade. Todo o contrario, debémolo facer e con máis forza cada vez: os/as nosos/as devanceiros/as así nolo reclaman, moitos/as deles/as dende as cunetas das estradas, dende o fondo dun barranco, dun pozo ou dende as profundidades dunha ría. Cando non dende diante dun pelotón de fusilamento.

Están en xogo a democracia e a xustiza en Galiza. Está en xogo o futuro de Galiza.

Manoel Barbeitos

domingo, 20 de agosto de 2017

Las costas de GaliciaEs un lugar común decir que las costas de Galicia carecen de la más elemental ordenación dentro del conjunto del territorio de que forman parte, y la actual Ley del Suelo es la mejor receta para que la situación empeore, permitiendo a los propietarios de suelo costero actuaciones “urbanísticas” que dañarán más el ecosistema costero y causarán más desastres ecológicos y materiales.

Galicia forma parte, junto con los demás territorios que tienen costas al Cantábrico, de un conjunto donde se suelen dar condiciones atmosféricas parecidas, con predominio de vientos del Noroeste y, en las Rías Baixas, del Suroeste. Galicia es también un territorio con zonas costeras especialmente sensibles a la acción humana, como las playas, las zonas dunares de anteplaya, los humedales y otros espacios ocupados o no por edificios de diverso tipo. La sociedad gallega, en general, parece no haber demostrado la sensibilidad suficiente para exigir de sus gobernantes acciones que conduzcan a la corrección de los vicios actuales, que provienen de décadas atrás.

Es cierto que cuando se produce un temporal procedente del mar, con movimientos de mareas que invaden bruscamente la costa y oleajes que superan los diez metros de altura, las modificaciones en los arenales, pero también en algunos otros espacios sin playas, son notables, pero no es de esto de lo que aquí vengo a hablar, sino de la contribución de la acción humana a que estos desastres que provienen de la naturaleza se agranden.

Como han señalado no pocos especialistas, la franja litoral constituye un ámbito muy complejo y extremadamente sensible, ya que en ella interactúan factores físicos, ecológicos, sociales y económicos, entre otros. La costa experimenta constantes transformaciones, de forma que si echásemos nuestra vista a cien años atrás, veríamos lo que la naturaleza ha modificado nuestras costas, pero aún más, y en mucho menos tiempo, han sido modificadas por el ser humano con sus construcciones, desvío de cauces fluviales, suciedad en las riberas, multiplicación de usos: residencial, agrícola, pesquero, industrial, turístico…

De no tomar interés por estos temas, la situación empeorará con el tiempo, por lo que cuando sobrevengan los temporales de invierno a que un año y otro estamos acostumbrados, las pérdidas económicas aumentarán, los riesgos humanos lo mismo y las transformaciones ecológicas, que es como matar a la naturaleza, también. Sabemos que es difícil actuar en este asunto por la tendencia de la población a vivir en las zonas costeras en todo el mundo, en particular en Europa y en España (existen datos que así lo confirman, particularmente EUROSION), por lo que la intervención humana se ha intensificado en los procesos erosivos en las costas. A ello ha contribuido –dicen Garmendia Pedraja, Rasilla Álvarez y Rivas Mantecón- el deterioro y/o eliminación de los campos de dunas, la artificialización de las zonas de anteplaya, la proliferación de estructuras portuarias de defensa costera… restringiendo su dinamismo, disminuyendo la disponibilidad y libre circulación del material sedimentario y su capacidad para amortiguar los efectos negativos de los temporales.

El ascenso marino parece evidente, por lo que es absurdo seguir “humanizando” las costas, por mucha inercia que exista a poblarlas. Debe actuarse desde los poderes públicos para ordenar el espacio costero, que es más que la línea de costa tanto en zonas arenosas y sedimentarias como en los acantilados y otras formaciones naturales. La sociedad debe tener conciencia de esto si quiere seguir disfrutando de costas ecológicamente sanas, sin edificios anejos, sin asfaltos, sin automóviles, sin “chiringuitos” que afean y degradan el paisaje. El Plan Litoral que el Gobierno pone en marcha cada año se ha dedicado a paliar los efectos de los temporales, pero no a corregir los daños causados por el ser humano, en realidad por los especuladores. Galicia no tiene un instrumento para corregir la actual y salvaje tendencia a intervenir en las costas con fines exclusivamente especulativos; lo que se invierte en reparar paseos marítimos, malecones, embarcaciones, indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, es tirar el dinero si no se actúa contra la acción antrópica tan dada a los beneficios a corto plazo. Me gustaría que los grupos políticos con representación parlamentaria se ocupasen de este asunto. De lo contrario, un viaje por las costas de Galicia, como dijo hace años un arquitecto catalán, “es llorar”. 

L. de Guereñu Polán.

jueves, 3 de agosto de 2017

OS SOCIALISTAS GALEGOS E O "DIA DE GALICIA"

Nos últimos anos foi decaendo a miña ilusión polo acto que cada 25 de xullo ven convocando en Rianxo o PSdeG-PSOE para celebrar o día de Galicia.

Fai pouco que lin unhas declaracións de Xesús Alonso Montero, quen dicía sentirse estrañado dende fai xa moitos anos por esta celebración dos socialistas en Rianxo tendo como grande referente a Castelao, insigne fillo desta vila, pero en modo algún figura representativa dos socialistas galegos. Si e certo, que o ilustre rianxeiro, foi e segue sendo unha figura senlleira da loita contra a ditadura franquista, un referente imprescindible na conquista do Estatuto de Galicia e un humanista digno de admiración e gran  impulsor do galeguismo, pero a súa militancia e compromiso nunca estivo cos socialistas nin  coas súas organizacións, senón co Partido Galeguista.  De feito nas eleccións celebradas en febreiro de 1936, foi elixido Deputado por Pontevedra en representación do Partido Galeguista. Foi director de A Nosa Terra, órgano do Partido Galeguista entón e hoxe voceiro oficial do BNG.

Esta por saber cales foron as razóns concretas polas que os socialistas galegos elixiron Rianxo para celebrar cada ano o Día de Galicia, pero estou seguro que entre elas estivo o feito de “saír da baraúnda político-festiva de Santiago” e xuntarse nun espazo no que expor con mais sosego o punto de vista do partido en relación a conxuntura política de cada ano. Neste senso, seguramente tivo importancia que na vila de Rianxo, a candidatura dos socialistas, encabezada por Xosé Bravo Frieiro, obtivese 15 dos 17 concelleiros electos nas eleccións de 1979 e fose reelixido con sucesivas maiorías absolutas nas seguintes convocatorias. Tampouco se pode esquecer a tradicional dificultade dos socialistas galegos para poñerse de acordo en temas como este.

E sabido que o berce dos socialistas galegos foi Ferrol, onde naceu a primeira Agrupación Socialista de Galicia, aínda que logo sería Vigo e o resto da provincia de Pontevedra onde o PSOE tería ate 1936 as organizacións máis numerosas, activas e influentes. Falando de Ferrol e pensando nunha localidade na que celebrar actos como o do “Día de Galicia”, ademais do anterior xusto é recordar dous detalles: En Ferrol naceu,  foi a escola e viviu ate os 10 anos, Pablo Iglesias o fundador do PSOE e da UGT. De Ferrol era alcalde Xaime Quintanilla Martínez, fusilado o 18 de agosto de 1936 nas tapias do cemiterio de Canido 
.
 Xaime Quintanilla Martínez segue a ser un grande descoñecido para a sociedade galega e incluso para a maioría dos socialistas galegos de hoxe. A consigna do franquismo trala guerra de “esquecemento e silencio” sobre o acontecido naqueles anos terribles deu os seus froitos. Médico, escritor e político, con moitas semellanzas con Castelao en canto a pensamento e actividades, con unha diferenza importante.  Castelao morreu no exilio en Bos Aires con 64 anos e Quintanilla morreu asasinado en Ferrol cando tiña 38 anos.

No ano 2011, os historiadores Ana Romero Masiá e Carlos Pereira Martínez publicaron unha documentadísima biografía de Xaime Quintanilla, na que amosan a  súa traxectoria como político, como médico, como periodista, autor de teatro e impulsor das Irmandades da Fala. Un grande traballo de investigación para un grande personaxe.

E dicir, que sen menoscabo de Rianxo, Ferrol reúne as mellores condicións para acoller, cando menos un ano, a celebración anual do Día de Galicia polos socialistas galegos. Igual que Ferrol podería ser Betanzos, onde se recorda a  figura de Ramón Beade Méndez. Destacado líder agrario elixido Deputado por A Coruña en 1931 e 1936, con amplísima traxectoria no PSOE e na UGT. Trala Guerra Civil viviu oculto en Betanzos, sendo dado por morto. Permaneceu nesta situación ate que en 1947 entrou en contacto coas organizacións socialistas no exilio para traballar na reorganización do movemento socialista clandestino na Coruña. Foi detido en xuño de 1951 e condenado a doce anos. Faleceu o 3 de  xullo de 1956, constituíndo o seu enterro civil (en plena ditadura e baixo severo control policial), unha das maiores  manifestacións celebradas en Betanzos.

Igual que Ferrol ou Betanzos, con igual merecemento podería ser A Coruña, Ourense, Lugo, ou Vigo, ou Pontevedra, ou decenas de localidades onde insignes socialistas seguen aínda a espera de ser recordados e de recibir a homenaxe que merecen. Se non Ferrol, cabería pensar na súa celebración de xeito rotatorio, contribuíndo así a que o PSdeG-PSOE recupere para Galicia e para a súa propia historia a memoria de auténticos mártires dos ideais socialistas.

Xesús Mosquera Sueiro / 3 de Agosto do 2017

miércoles, 2 de agosto de 2017

IMPREVISIBLE VENEZUELA.Venezuela, cita obligada de una parte importante de la emigración española, especialmente canaria y gallega en los años 50 del pasado siglo, era un lugar de sueños no siempre de dulce despertar, donde pareciera que lo único a administrar fuera la abundancia. A lo que no era ajena una  realidad, a la vez es parte de su drama: ser un  país con una de las  mayores reservas de petróleo del planeta. Un  país cuya despensa intelectual  alcanzó a tener  una granada elite de saber, que como otras necesidades y urgencias actuales esta dolorosamente vacía.
Arturo Uslar Pietri, abogado, escritor, y político, considerado como uno de los intelectuales venezolanos más importantes del siglo XX,  con agudeza de visión vaticinaba  “¿Hasta cuándo podrá durar este festín? Hasta que dure el auge de la explotación petrolera. El día en que ella disminuya o decaiga, si continuamos en las condiciones actuales, habrá sonado para Venezuela el momento de una de las más pavorosas catástrofes económicas y sociales”.
El mismo Uslar Pietri  se lamentaba “Creemos que las riquezas son suficientes para generar el verdadero bienestar y nos hemos olvidado de sembrar las semillas del petróleo,  en las escuelas, en las universidades, en la prosperidad espiritual e intelectual de nuestro pueblo.”
La situación actual de Venezuela es a la vez la suma de modelos  desgastados de gobierno y de la  descomposición moral de un pueblo que ha descendiendo por los barrancos de la corrupción y la violencia, de la desigualdad brutal, hasta al desencuentro en la convivencia y a un desplome económico tan atroz,   casi inconcebible en un país  tan rico.
 La economía venezolana deteriorada y en creciente endeudamiento tras el "boom" petrolero en los 70, empeoró paulatinamente con las  políticas económicas de los gobiernos derechistas. Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, fueron incapaces de  frenar  la quiebra del mercado interno. Carentes de políticas de soberanía económica y agroalimentaria, se genera un proceso de empobrecimiento que agudiza de forma acelerada la brecha social. Una economía herida por un comportamiento  en los periodos de bonanza, que promueven el uso de la renta, no a formas productivas, sino fundamentalmente en el consumo de bienes importados.
El “socialdemócrata” Carlos Andrés Pérez vivió en su mandato el “caracazo”. Una ola de sangre que según autores va de 300 a 2500 muertos. Su presidencia es el punto de inflexión que anuncia el derrumbe de las formaciones tradicionales y la crisis de un bipartidismo incapaz de dar respuesta a la crisis que arrastraba el país, Escenario en el que irrumpe Chávez con su fallido golpe estado en 1992, y el mismo Chávez a través de las urnas, posteriormente, genera un escenario distinto al modelo clásico con una notable ventana a la esperanza para los menos favorecidos.
Como siempre que esto sucede en Latinoamérica, la superpotencia norteña enciende sus motores para abortar cualquier actuación que ponga en riesgo la doctrina ultra liberal y su hegemonía en particular. Con diversas   formas de intervención, en la práctica configura un escenario de guerra de baja intensidad que azota  todos los ámbitos  de la vida venezolana. Se  cuestiona el vigor de las libertades individuales, las posibilidades de los opositores para producirse, o el multipartidismo. Se auspicia un escenario cada vez más violento en las   expresiones de la disidencia y sus marchas. Todo ello envuelto en una oleada calculada de medias verdades en  medios de comunicación con gran capacidad de influencia.

Una oposición, que al igual que sucede con el gobierno carece de una entidad y solvencia que un momento crítico como el actual requeriría. Ambos en su empate técnico en cuanto a la respuesta ciudadana, tiene también un peligroso empate en demagogia y comportamiento obtuso para dar salida al caos creciente. Maduro y su equipo es manifiestamente mejorable en gestión y liderazgo, mostrándose absolutamente incapaces de entroncar con las premisas de Chávez. La deriva última, y las erráticas actuaciones que las implementan, muestran un deterioro alarmante desde un punto de vista de pulcritud democrática.
 Los sectores opositores, anclados en el liberalismo conservador, obsesivamente contrarios al estado como protagonista de valores sociales, limitan su discurso mediático al formalismo de las libertades (en lo que cabe acuerdo) pero con una retórica simplista, de consignas, emanada desde la versión neoliberal más ortodoxa. Ni de lejos ejerce una autocrítica de la corrupción  del sistema que protagonizaron sus antecesores, ni propósito de enmienda. Mucho menos define una voluntad más allá del revanchismo, de desarrollar políticas encaminadas a una política de redistribución para paliar la crisis del país y la brecha social. Ignora de forma suicida que el petróleo, base de sustento de la economía tal como se entiende hoy, está sometido a una volatilidad en el mercado internacional que va a condicionar los vaivenes políticos del país. Ante los cambios que se perciben en el mercado energético, en el que cada vez parece menos posible se dispare el precio de los crudos, la oposición al igual que los actuales dirigentes parecen más interesados en optar por la gestualidad y las formas, ignorando el fondo.
El obsceno manejo de un panorama dramático como el venezolano, con lecturas paranoicas y procaces de una realidad, esconde la parte nada ingenua, de  la mordaza impuesta por los mecanismos de dominación internacional. La dictadura, esta sí, de la dominación en pocas y concretas manos del control de mercados y  recursos naturales monopolizados  y parasitados a través de corporaciones presuntamente servidoras de una supuesta gobernanza global. Y no es menos cínico observar el entusiasmo hipócrita, el cinismo de los que hacen bandera de algo tan noble e irrenunciable como los Derechos Humanos, al referirse a este país, mientras enmudecen ante su pisoteo en Arabia Saudí, Marruecos, México, Colombia o China…
Un maniqueísmo que no es nuevo. Tanto en las manipulaciones como en las omisiones. Y todo sin obviar que la limitada y agotada capacidad política del Sr. Maduro, da muchas facilidades a ello.  
Venezuela como muchos otros países hoy, necesita un ejercicio de solidaridad, de políticas serias, honestas. Erradicar la demagogia y el populismo como arma, algo que tanto entusiasma a oposición y gobierno y abordar el camino complejo y difícil de las soluciones  Combatir la inseguridad personal y jurídica que es muestra de un frágil estado de derecho y ordenar las normas que regulan la vida social y económica. No es tanto establecer una democracia formal, o al amparo de ella enmascarar comportamientos autoritarios. Es ser y actuar como demócratas.
Por ello, para Venezuela, al igual que para muchos otros países, el reto es muy complejo y de más que imprevisible pronóstico. 

  Antonio Campos Romay

jueves, 27 de julio de 2017

EL SR. RAJOY NO ES FIABLEEl colmo de la indignidad de esta democracia devaluada sistemáticamente en todos sus resortes la escenificó el ciudadano Rajoy accediendo a una sala de justicia del brazo de un servil Presidente de la Audiencia Nacional, repulsivo en su comportamiento en orden a pisotear la equidad del tratamiento debido a los testigos y comparecientes en un  acto judicial. Algo que se prolongaría en la disposición escénica, atropellando la normativa de ubicación de testigos, encajando al ciudadano Rajoy, de forma delirante en el estrado. Lo que se prolongaría con el “curioso” comportamiento del magistrado que presidia la sala.
Es lamentable que de forma tan espectacular se pongan en evidencia las penurias democráticas que carcomen nuestro estado de derecho. Es vomitiva la actitud de un testigo, el ciudadano Rajoy, chulesco y despectivo, amparado en sus exabruptos por un magistrado  exclusivamente preocupado en acordonar las preguntas incomodas, así como la deserción del interés de fiscalía y abogacía del estado en el momento de inquirir o esclarecer.
Pero sobre todo es indignante soportar como el ciudadano Rajoy falta a la verdad, bajo juramento, en sede judicial. Lo hace con el mismo desparpajo que el Presidente Rajoy en sede parlamentaria. En este segundo caso, sería eximente moralmente raído,  que alguien como él,  amamantado a los pechos del Sr. Aznar adquiriera un desprecio a la verdad en sede parlamentaria, dada soltura que en ello vio aplicar a su maestro en la sede de la soberanía nacional, sobre el tema de las armas de destrucción masiva y la agresión a Irak.
El ciudadano Rajoy, “el político de  abierto veinticuatro horas”, no dice la verdad. La rehúye  con absoluta procacidad y desahogo. Al menos “en alguna cosa”... Por vía de ejemplo, cuando dice que como coordinador electoral y organizador de campañas, no tenía la menor idea del dinero utilizado en las mismas…
O el ciudadano Rajoy es imbécil, que no es el caso, o tiene una ausencia de pudor supino… algo presumible. Son muchos cientos,  las ciudadanas y ciudadanos que lo largo de su tránsito por la militancia política han coordinado o participado en niveles distintos en los comités electorales de campañas de sus respetivas formaciones políticas.
No hay posibilidad racional ni material de abordar la organización de una campaña electoral, sin conocer previamente el dinero disponible para la misma. La disponibilidad económica será la que dictamine la contingencia de disponer de locales, cartelería y programas, contratar vallas y banderolas, disponer de autobuses o aviones para desplazamiento, espacios publicitarios en prensa, radio o TV… En función de ella, se acotaran las prioridades estratégicas y la elección de áreas y ámbitos de mayor interés  en los que incidir, etc. La dimensión, intensidad  y amplitud o limitación de una campaña viene ineludiblemente dictada por la disponibilidad económica. Y no se puede coordinar o dirigir una campaña sin este dato previo. Y sin una constante evaluación de los medios económicos, para habilitar cada tramo de las acciones operativas.
Incluso hasta el Sr. Rajoy lo sabe. SIN LA MENOR DUDA.  Y  como el, mucha más gente. Y por experiencia propia. Todos los y las militantes que a lo ancho y largo del país en cualquier formación política asumieron estas responsabilidades en la vida partidaria. Falta el Sr. Rajoy  de forma muy grave al sentido común y al respeto a la inteligencia. Y disfraza la verdad de forma alevosa retorciéndola de forma falaz… Y lo más grave, con ello pretende hacer comulgar con ruedas de molino a la Justicia, a la ciudadanía española en general y a sectores concretos de la misma que por experiencia personal conocen a fondo el tema.
El Sr, Rajoy es indigno de permanecer un día más en su magistratura. Su actitud deshonra la democracia. Humilla la decencia nacional. Con sus actos y comportamientos corrompe la democracia y sus valores.  Una democracia, que ha de ser, igualdad y solidaridad…Valores en los que él no cree... D. Mariano Rajoy  glorificaba en Faro de Vigo hace algunos años el libro del intelectual nacionalsocialista, miembro de la Vieja Guardia de Falange, Sr. Moure Mariño, “La desigualdad humana”(1983), publicado por la Fundación Cánovas del Castillo, órgano de elaboración ideológica del PP. En él se negaba de forma tajante,  la igualdad de los hombres, tachando de nocivas las ideologías que propugnan tal igualdad, Escribía D. Mariano Rajoy, “la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente –era un hecho objetivo que los hijos de “buena estirpe”, superaban a los demás- han sido confirmados más adelante por la ciencia: nadie pone ya en tela de juicio que el hombre es esencialmente desigual, no sólo desde el momento del nacimiento sino desde el propio de la fecundación”.
El Sr. Rajoy es un elemento nocivo para la democracia. Es un elemento nocivo para la solidaridad y la armonía social. Y sobre todo, el Sr. Rajoy,  no es fiable… falta sin pudor a la verdad….
El Sr Rajoy, no debe presidir una minuto más una democracia que se respete a sí misma y a su ciudadanía. 

Antonio Campos Romay
miércoles, 26 de julio de 2017

La Justicia es un cachondeo (Pacheco dixit)

Hace ya algunos años el alcalde de una ciudad andaluza califició a la Justicia de cachondeo, al producirse una sentencia adversa a su defensa del urbanismo, contra un mequetrefe que había construído un chalet sin licencia. Le costó caro al alcalde siendo castigado por dicha frase. Yo me reafirmo en ello tras ver al Presidente de la Sala que ha tomado declaración a un notable testigo del país donde vivo y del que soy nativo, situándolo en el estrado donde se encontraba el tribunal e impidiendo que las diversas acusaciones pudiesen expresarse con libertad. No sé lo que hará o dejará de hacer el Consejo Superior del Poder Judicial, que no tiene poderes jurisdiccionales pero sí disciplinarios.

El testigo en cuestión dirige un partido que todo el mundo sabe -incluido él mismo- que está podrido hasta la médula, no estaba ante el tribunal como magistrado máximo del Gobierno ni función oficial alguna. Era un ciudadano al que se ha ayudado por parte del que debía actuar con imparcialidad. Pero cuando digo que la Justicia es un cachondeo soy consciente de que muchos jueces y fiscales son fieles cumplidores de la ley, pero unos pocos, con serlo, ya embadurnan todo el sistema.

El testigo al que me refiero estoy seguro de que mintió, con lo que incurrió en un grave delito (otra cosa es que se pueda demostrar o que el Tribunal lo estime así). Utilizó frases jocosas contra algún letrado de la acusación, dijo no saber lo que sabía, eludió responder a preguntas muy comprometidas y solo admitió aquello que sabía que también lo sabían los acusadores, tenían las pruebas y sería cazado.

La comparecencia del testigo levantó mucha polvareda entre la prensa, radio y televisión de poca monta, y ahora tendremos que sufrir una cantidad de idioteces por parte de aquellos a no ser que emigremos a una isla de los mares del sur. El testigo ha cobrado dinereo en negro, ha amparado a delincuentes confesos, ha designado para altos cargos de la administración a personas que luego han tenido que ser apartadas por corruptas... aunque en algunos de estos casos solamente se pueda emplear este lenguaje recurriendo a la conciencia moral que todo individuo tiene y que no se le puede negar. 

El testigo, que antes de serlo ocupó multitud de cargos públicos sin dejar huella notable en ninguno de ellos, picoteó en la política aquí y alla, aguantó los chaparrones más que gobernar, miente más que habla y cuenta con poderosos apoyos que quizá le libren de aquello de lo que no se librarán otros de menos fuste y calaña.

L. de Guereñu Polán.

lunes, 24 de julio de 2017

"¿Que es hoy ser de izquierdas en España?"

Tomo el título de este artículo de otro publicado recientemente en un periódico nacional, pues tal es la confusión que se observa, aprovechando el atajo de las redes sociales, que bueno sería cada uno aportase su grano de arena para llegar a un consenso que congregase a los que nos reclamamos de izquierdas.

Aquella confusión se debe, en mi opinión, al agotamiento de las fórmulas socialdemócratas, fundamentalmente en Europa, una vez que las vías revolucionarias ensayadas hasta el período de entreguerras no dieron el resultado apetecido; muy al contrario, fue el éxito de los sistemas fascistas. También se debe al desdibujamiento ideológico como consecuencia de la evolución del capitalismo y la irrupción de un mundo tecnológico que ha revolucionado el sistema de clases e incluso las relaciones de producción, todo ello con la ayuda de las legislaciones conservadoras que se han consolidado desde los años ochenta pasados, excepto en algunos países como España. El éxito de "tecnócratas" en los partidos socialistas tradicionales y el entrismo de nacionalistas en los partidos socialistas, particularmente en España, ha hecho el resto.

Para mí, esencialmente, ser de izquierdas es poner lo público por encima de lo privado sin llegar por ello a un maximalismo ridículo como el que en Cuba y otros países se han empeñado en llevar a cabo. En segundo lugar ser de izquierdas, creo, es tener tan profundas convicciones democráticas que se aspire al igualitarismo social, que no se consigue sino mediante el reparto justo de la riqueza en cada uno de los paíes y en el mundo en su conjunto. En tercer lugar el respeto máximo a las fórmulas de la democracia representativa, sin ecluir por ello el recurso a fórmulas de participación básica de los ciudadanos en cuestiones para las que no se necesite una especial información pero sí sean de interés general. 

Ser de izquierdas es no conformarse con la ordenación actual del mundo, ni institucional, ni ecoómica ni política, resultado sobre todo de los acuerdos durante y tras la segunda guerra mundial. El F.M.I. ya no cumple la función para la que fue creado, tampoco la O.N.U. cumple los objetivos que se propusieron sus fundadores, de forma que los grandes estados se imponen a ella mediante el derecho de veto y otras actuaciones de hecho. Ser de izquierdas es cuestionar que unas cuantas corporaciones y familias se repartan el mundo y se sustraigan al control democrático de la política, es decir, de los ciudadanos. Ser de izquierdas es cultivar una ética distinta de la que defienden los conservadores, los egoistas, los especuladores, la rapiña del mundo, por lo que podrá reclamarse de izquierdas quien no respete aquella ética, pero no deberá contarse con él en las organizaciones de izquierda para dirigir nada.

Ser de izquierdas es combatir por todos los medios los paraísos fiscales, las ventajas judiciales de los ricos (fianzas económicas, indultos, beneficios penitenciarios), ventajas que también disfrutan en algunos países criminales horrendos. Ser de izquierdas es no claudicar ante desafíos como el del tercer mundo, el de los inmigrantes, el de los recursos que los estados deben allegar para hacer frente a las necesidades de parados, pobres, dependientes, ancianos, niños, trabajadores, enfermos y otros necesitados del estado, porque la iniciativa privada está a otra cosa.

Ser de izquierdas es comprometerse con políticas decididas en defensa del medio ambiente, oponiéndose a la bancanización del mismo, concepto que ya está en la opinión pública y que permitiría a las corporaciones financieras controlar un patrimonio tan universal como es la naturaleza, un patrimonio que hasta ahora no tenía valor material, pero ya algunos se han dado cuenta de que se puede convertir en dinero para unos pocos. Un izquierdista debe tener siempre un discurso sindical lo menos corporativo posible, pues defender la acción sindical de clase -por muy en evolución que esté- es defender políticas globales en favor del mundo del trabajo, no tanto de un sector u otro (como se ve recientemente en los casos de los controladores aéreos y de los estibadores).

Ser de izquirdas... No pretendo agotar aquí lo que se podría decir sobre cuestión con tanta enjundia e historia, sino solo aportar algunas ideas que puedan se complementarias de otras que se expresen con más autoridad.

L. de Guereñu Polán. 

miércoles, 19 de julio de 2017

Corrupción y deporte

En las últimas décadas es un lugar común que el deporte de alta competición, pero también el otro, están directamente relacionados con la corrupción. Deportistas que defraudan al fisco, dirigentes deportivos que se enriquecen hasta el infinito, jueces deportivos que se venden al mejor postor, ciclistas y atletas dopados que ganan competiciones –y dinero- sin mérito alguno, médicos que se prestan a la trampa a cambio de no pocos dineros…

 

Los presidentes de los más afamados clubs de fútbol de España están pringados hasta los huesos, se enriquecen con negocios ilícitos fuera y dentro del país, están relacionados con políticos corruptos como conseguidores, encubren a los deportistas más venales y, en general, se hartan amasando dinero obtenido ilícitamente. En cierta ocasión vi a un obrero en paro llorando hasta la extenuación porque “su“ equipo no había conseguido cierta clasificación. Esto y el papanatismo nacional hacen el resto. En este papanatismo juegan un papel principal los medios de comunicación, que encumbran, endiosan a los deportistas más nocivos, a los peores ejemplos para la sociedad. “Ha sido una falta técnica”, dice un comentarista deportivo ante un lance que no es sino una trampa más que un contrincante emplea contra el otro.

 

Hace décadas se distinguía entre el tenis profesional y el amateur marrón, empleando este color para indicar la suciedad que implicaba esa modalidad, pues se embolsaba más dinero –ilícito y no contribuyente- el amateur  que el profesional. La cosa no ha parado. Hay deportistas de las categorías inferiores a quienes las empresas dueñas de los clubs no pagan y tienen que recurrir –aquellos- a pleitos que se resuelven, con suerte varia, “ad kalendas graecas”.

 

Además ahora hay los derechos de imagen (¿qué es esto y que majadero lo ha legislado?). ¿Cómo se puede permitir que la imagen de un esforzado científico, que ha salvado vidas, la de un misionero que ha empleado años en atender a necesitados, que un profesor que se ha dejado la piel trabajando sin remuneración –por el simple placer de enseñar- no tengan derecho alguno a su imagen y unos mentecatos que en ocasiones no saben ni escribir, cobren por dichos “derechos”?

 

El deporte de alta competición –el fútbol en particular- es ante todo un negocio (no siempre lícito) luego un espectáculo (no siempre bueno) y por último un deporte en el que, de 22, veinte intentan engañar al árbitro (hacer trapas) a cada momento. Se incentiva el mal ejemplo, se recibe en los salones del Jefe del Estado a verdaderos delincuentes morales (y falta por demostrar si penales) y así continúa el festín de una faceta de nuestra sociedad que necesita de mucha limpieza, mientras el Estado está en la berza.


L. de Guereñu Polán.

 


 

martes, 18 de julio de 2017

LA PERVERSA DESTRUCCION DE LA DEMOCRACIA.Asistimos a una perversión intencionada y sostenida del  orden democrático, que daña  los derechos civiles y ciudadanos y la equidad social. Este suceso en este primer cuarto del siglo XXI, es solo equiparable en la historia reciente, al “Bienio Negro” de la II República. Etapa que fue caldo de cultivo y coartada para el  sangriento enfrentamiento civil tras al golpe  militar de 1936, orquestado por los sectores más reaccionarios del país, monárquicos, latifundistas, clero, ejercito, empresarios anquilosados…
Rajoy inicia en 2011, un recorrido que con los datos a la vista cabe calificar  como el más funesto y poco honorable de la democracia. En el que se pudren los pilares del sistema democrático, los valores que lo informan y con  minucioso desprecio se desmonta la solidaridad en sus diversas expresiones que conforman la democracia social que se plasma en el estado de bienestar.
El filósofo y antropólogo Pierre Clastres, define como  etnocidio la  destrucción sistemática de los modos de vida y pensamiento  de gentes diferentes…Si el genocidio se aplica a liquidar los cuerpos, el etnocidio se aplica en matar el espíritu. Rajoy y sus colaboradores necesarios para ello, son  etnocidas de la democracia. La pervierten anegándola de actos corruptos, a los  que no es ajena ninguna institución en la que estén presentes. Envilecen sin tregua la independencia del poder judicial, desandan la despolitización del ejército, la laicidad del estado,  la cohesión social… Su acción devasta con oleadas de indiferencia moral y cinismo, el valor de la ley, que retuercen sin pudor en busca de recovecos de impunidad. Hacen de la ética burda caricatura. Difícil  registrar actos tan soeces como los auspiciados por esta derecha ultra-liberal.  
Prostituyen y devalúan el Parlamento convirtiéndolo en inútil congregación de la impotencia. Que la inmensa mayoría de sus señorías evidencien la catadura inmoral y reprueben comportamientos políticos como el del titular de Justicia y su bochornosa actuación…Los indecentes comportamientos y prácticas del Ministro de Hacienda, látigo de los contribuyentes modestos y lacayo esmerado de las fortunas turbias. Del bochornoso espectáculo del  Ministerio del Interior… La respuesta es la indignidad de un Presidente  ayuno de una mínima decencia  democrática, que con un despectivo encogimiento de hombros, cuatro palabras esquivas y displicentes, una cita a Venezuela, se vuelve del atril a su escaño, seguramente con  silenciosa invocación al verbo profundo de Andreita Fabra,  “que se jodan”… Con cínica frivolidad, igual condecoran a una Virgen que a un notorio esbirro de la brutal dictadura de Strossner cuando la Operación Cóndor, al dictado de la CIA,  llenaba de terror y sangre el Cono Sur.  Y lo hacen a sabiendas. Tras numerosas denuncias sobre el particular, en poder del Ministro de Exteriores y el gobierno.
Rajoy y su partido,  fundado por los “siete magníficos”,  que atendiendo a sus biografías no eran sino siete notorios fascistas  ejercientes en la dictadura, se enfrentan sin que se le alteren las pestañas, a centenares de procesados por corrupción en diversos niveles, con casos como la Comunidad de Madrid o Valencia con tramas que semejan sistémicas. Ni uno de sus Tesoreros se halla fuera de sospecha. Su financiación es manifiestamente dudosa más allá de cualquier duda de ordenadores despedazados a martillazos.
El drama de la derecha democrática  española, un segmento importante y respetable de nuestra sociedad, es que a diferencia de otros países homólogos de la C. E.,  está secuestrada por un partido de comportamientos y tics de ultraderecha  que muestra sin pudor  añoranza por la época en la que tan cómodos estaban sus fundadores. Que contempla con laxitud los exabruptos fascistas que se producen, - y no ocasionalmente-, en muchos de sus miembros. Que rascando  la piel de algunos de sus más destacados dirigentes, es fácil advertir su origen. Gentes para quienes la Constitución no es una herramienta de consenso social sino un bate para golpear a diestra y siniestra sin el menor rubor. Empezando por los  que si creen en ella y la hicieron posible.  Que odian ferozmente la historia, cuando esta pone negro sobre blanco los crímenes cometidos contra los que defendían la llama de la Libertad.
 En los  años que lleva gobernando, Rajoy se ha esmerado como primer objetivo, en dinamitar de hecho la democracia. Parasitando perniciosamente la Administración Pública y la Justicia. Entorpeciendo la vida parlamentaria. Entregando los intereses públicos a la voracidad especulativa de empresas  privadas y grupos financieros. Amparado en la complicidad de grupos mediáticos afines o jugosamente amansados. Con actos que no son excepción, sino regla. Ejecutados con pretexto de atajar una grave crisis económica,  pero sirviéndose  de tal coyuntura para implantar una ideología neoliberal descarnada, ajena a nuestra cultura de solidaridad. Que arroja del  sistema a la ciudadanía menos favorecida bajo la brutal premisa de que el derecho a la educación de calidad, la atención sanitaria en condiciones idóneas, las pensiones, la dependencia,  solo deberá estar disponibles para los que puedan pagarlas….
Ni creen ni les importa la democracia. La soportan como una pejiguera con la que convivir temporalmente mientras la arrasan,  para poder hincar sus fauces y habilitar sus roídas a los dineros públicos. Del estado, les interesa ordeñar sus ubres. Su afán devorador de lo público solo es comparable al odio hacia lo público cuando este tiene un fin social. Les da lo mismo el terrorismo como el independentismo catalán. Del primero, destacados miembros conservadores hicieron pingue negocio con la seguridad privada. Con discurso farisaico, entorpecieron siempre el trabajo de quienes buscaban en serio la paz. Pero nunca cejaron en el zafio uso de las víctimas para seguir arañando voluntades fundamentalistas.  Cataluña es algo que visceralmente repele a su centralismo cerril. Y les resulta tedioso intentar un relato racional. Solo suman insolencia y estupidez para culpar a otros.  Muestran su auténtico rostro de “demócratas” con el tema del Estaut. Aprobado por el Congreso de los Diputados y por referéndum de la ciudadanía catalana, pierden las nalgas por llevarlo a un Tribunal Constitucional, cuya composición en aquel momento era oprobio de un sistema judicial serio. Son los mismos que hoy claman por la presencia del Sr. Puigdemont en el Congreso y que se vote su propuesta… ¿Para qué? ... ¿Para volver a pasarse la votación por el arco de triunfo, si no es de su gusto?
Estos años están siendo una lacra insoportable para el país. Lo empobrecen, degradan su futuro y anulan su prestigio en el exterior. Pero lo más patético. Van modelando una sociedad que se resigna a asistir a su labor de zapa y demolición a plena luz. Con alevosía e impunidad socavan perversamente los valores democráticos, la solidaridad y el bien común hasta límites difícilmente imaginables.  
La hipotética mayoría alternativa en la Cámara, en la línea de D. Tomás de Iriarte anda especialmente  interesada en reconocerse si son “son galgos…o son podencos”,  cuando no en el hematólogo, comprobando la pureza de sus hematíes…
Solo faltan a la cita, D. Antonio Machín y sus maracas.…  Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás….
 

Antonio Campos Romay